• TBBFs vedtægter (per 08.12.2017)
  §1. Foreningens navn og formål
  Foreningens navn er Brancheforeningen for Tolkebureauer i Danmark eller i daglig tale Tolkebureauernes Brancheforening (TBBF).

  Foreningens formål er at fremme og optimere kvaliteten af tolkning i Danmark ved at bygge bro mellem tolkevirksomheder og indkøbere samt brugere af tolkeydelser.

  Foreningen skal qua medlemmernes ekspertise fungere som faglig sparringspartner for myndighederne indenfor tolkeområdet, herunder i udarbejdelsen af den fremtidige certificerings- og uddannelsesordning for tolke samt ved at udvikle og tilbyde en tolkebrugeruddannelse.

  Foreningen står endvidere til rådighed over for indkøbere af tolkeydelser i forhold til at rådgive om branchespecifikke forhold.

  Foreningens opgave er endvidere at højne tolkefaglige interesser og vilkår, herunder at fungere som forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation for tolkevirksomheder i landet.
  Foreningen er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

  Foreningen er en brancheforening hos Dansk Erhverv, hvor foreningen har hjemsted.

  §2. Standarder
  Foreningen skal udvikle, vedligeholde og kontrollere de følgende branchestandarder:

  A. TBBF’s standard for testning og kvalitetssikring af tolke.
  Standarden opdateres løbende qua dialog mellem TBBF, foreningens medlemmer, tolkebrugerorganisationer og indkøbere af tolkning.

  B. TBBF’s standard for aflønning af tolke.
  Standarden opdateres løbende qua dialog mellem TBBF, foreningens medlemmer og tolkenes faglige organisationer.

  C. TBBF’s standard for god tilbudsgivning.
  Standarden opdateres løbende qua dialog mellem TBBF, foreningens medlemmer og repræsentanter for offentlige indkøbere samt – efter behov – ekstern udbudsjuridisk assistance.

  Foreningen kan udvikle yderligere branchestandarder end de her nævnte.

  Foreningen skal – ved brug af eksterne konsulenter for at sikre upartiskhed – kontrollere medlemmernes overholdelse af hver af de ovenstående standarder.

  Det forudsættes, at standarderne kontrolleres af specialister på de respektive fagområder.

  Således skal TBBF’s standard for testning og kvalitetssikring af tolke kontrolleres af sprogkonsulenter, TBBF’s standard for aflønning af tolke kontrolleres af konsulenter med revisions- eller lignende baggrund, mens TBBF’s standard for god tilbudsgivning kontrolleres af jurister med speciale i udbud og/eller offentligt indkøb.

  Ved en medlemsvirksomheds overtrædelse af branchestandarderne skal bestyrelsen mødes inden for 14 dage og indstille medlemmet til suspension ifølge reglerne i § 3.

  Bestyrelsen skal desuden tilsikre, at medlemmets suspension fremgår af medlemsoversigten på forenin-gens hjemmeside.

  §3. Medlemmer
  TBBF optager medlemmer i to kategorier: virksomhedsmedlemmer og associerede medlemmer.

  Virksomhedsmedlemmer
  Som virksomhedsmedlem kan optages enhver virksomhed, der driver tolkevirksomhed.
  Virksomhedsmedlemmer skal have en årsomsætning på tolkeopgaver på årligt mindst 1.000.000 kr.
  For at blive optaget som virksomhedsmedlem skal virksomheden opfylde hver af de under §2 nævnte standarder og underkaste sig ekstern kontrol heraf.

  Associerede medlemmer
  Som associeret medlem kan optages virksomheder og organisationer, der ikke driver tolkevirksomhed, men har en interesse i at fremme kvaliteten af tolkning i Danmark.

  Eksempelvis kan der som associerede medlemmer optages organisationer, der dækker grupper af tolkebrugere, faglige organisationer, organisationer og netværk med sprogligt fokus samt virksomheder, hvis aktiviteter har en berøring med det sproglige og/eller det tværkulturelle.

  En virksomhed eller organisation, der driver tolkevirksomhed, kan ikke optages som associeret medlem.

  Medlemsadministration
  Virksomhedsmedlemmer skal betale årligt kontingent. Kontingentets størrelse vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling og forfalder umiddelbart herefter.

  Ethvert medlems medlemskab kan ophøre, såfremt medlemmet handler i strid med foreningens formål eller modarbejder foreningens interesser.

  Indstilling foretages af bestyrelsen, som kan vælge at suspendere medlemmet med øjeblikkelig virkning, hvorefter bestyrelsen kan beslutte at indstille medlemmet til eksklusion ved den næstkommende ordinær generalforsamling.

  Foreningen er en kontingentforening og intet medlem har andel eller ret til andel af foreningens formue.

  §4. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er berettiget til at behandle alle forhold vedrørende foreningens forhold.

  Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling, der afholdes inden udgangen af maj måned.

  Indkaldelse til generalforsamling sker ved e-mail, der udsendes med mindst 1 måneds varsel til samtlige medlemmer. Sammen med mødeindkaldelsen udsendes samtidig foreningens årsregnskab. Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingsdatoen.

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ytrer ønske herom, eller ved at 1/3 af foreningens medlemmer anmoder derom ved henvendelse til formanden under angivelse af forslag til dagsorden. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinære generalfor-samlinger, blot med 14 dages varsel i stedet.

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være:

  1. Dirigentvalg
  2. Gennemgang og afstemning om årsregnskabet
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Forslag til behandling
  5. Valg af bestyrelse og revision
  6. Eventuelt

  Beslutninger på generalforsamlinger træffes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning afholdes, hvis 1 medlem ønsker det. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

  Hvert virksomhedsmedlem har 1 stemme på generalforsamlingen.

  Såfremt et medlem er forhindret i at fremmøde, kan medlemmet stemme ved skriftlig fuldmagt, der skal være formanden i hænde inden generalforsamlingsdatoen.

  Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog kvalificeret flertal, således at to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen gennemføres afstemningen, men samtidig indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kræver to tredjedeles flertal af de fremmødte.

  §5. Bestyrelse
  På generalforsamlingen vælges blandt virksomhedsmedlemmerne en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

  Ved foreningens første ordinære generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer til en etårig periode, mens tre bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode. Herefter vil bestyrelsens medlemmer løbende være på valg, således at der i ulige årstal er to bestyrelsesmedlemmer på valg og i lige årstal er tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

  Valget er gældende til den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber. Genvalg kan finde sted.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede.

  Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand, der leder foreningens daglige arbejde og repræsenterer foreningen i alle anliggender. Formanden indkalder til møder og sørger for at fyldestgørende referat udarbejdes, der godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

  Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer, der er ansvarlig for opkrævning af kontingent og førelse af foreningens medlems-database.

  Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte udvalg bestående af enkeltmedlemmer med særlige kompetenceområder, der forbereder forslag til bestyrelsen.

  Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

  §6. Revision og administration
  Foreningen vælger revisor til revision af foreningens årsregnskab. Revisor kan være et eller flere medlemmer.

  Bestyrelsen kan lade foreningens anliggender administrere af en foreningsadministrator.

  Formanden og et medlem af bestyrelsen tegner i fællesskab foreningen udadtil i økonomiske og juridi-ske spørgsmål.

  §7. Kontingent
  Ved indmeldelse indbetales et gebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

  Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for det kommende år.

  Kontingentet opkræves årligt forud af kassereren. Kontingentet forfalder ved påkrav.

  Manglende kontingentbetaling medfører sletning som medlem. Afgørelse herom kan alene indbringes for generalforsamlingen af bestyrelsen.
  Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

  §8. Ophævelse
  Generalforsamlingen beslutter foreningens ophævelse og hvad foreningens eventuelle formue skal anvendes til i så tilfælde.


  Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. december 2017.

  Hent vedtægterne som PDF her